Ruumide veebikalendri privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise teavitus.


Pärnu Linnavalitsus töötleb isikuandmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema allasutusele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.


Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada (nimi, IP aadress, e-posti aadress, teave kodulehe külastuste ja teenuste kasutamise kohta jne). Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming või tegevus isikuandmetega (andmete kogumine, kasutamine, muutmine, avalikustamine, säilitamine, kustutamine jne).


Ametiasutuse sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse. Isikuandmete kaitseks ja õiguspäraseks töötlemiseks oleme kasutusele võtnud nii organisatsioonilised, füüsilised kui ka infotehnilised turvameetmed.


Isikuandmete kogumine toimub alljärgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete sisestamine broneeringu tegemiseks (nimi, telefoninumber, e-posti aadress)
  • Konto loomisel ja uuendamisel
  • Küpsiste (cookie) kaudu

Isikuandmete säilitamise tähtaeg on seotud õigusaktidest tuleneva säilitustähtaja möödumiseni või nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, või seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.


Kui leiate, et teie isikuandmete töötlemisel on rikutud andmekaitse nõudeid, siis on Teil õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta. Linnavalitsus uurib vastuväidet ning arvestab sellega, kui vastuväide on põhjendatud. Vaidluse ajaks on teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist Kui oleme eriarvamusel, on teil on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole. Kui Andmekaitse Inspektsioon ei rahulda kaebust või lükkab selle tagasi, on teil õigus pöörduda halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtajal ja korras.


Pärnu Linnavalitsuse ruumide veebirakendus ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda. Kliendi isikuandmeid ei jagata kolmandatele osapooltele. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema teenuse pakkumise eesmärgil. Isikuandmete töötlemisega seotud (sh enda andmete kustutamisega) küsimuste puhul palume pöörduda it@parnu.ee poole.


Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed. Võime jätkata andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.


KÜPSISED

Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutab veebileht küpsiseid ehk cookie’sid.


Kasutades meie veebilehte Ruumide veebikalender, nõustute küpsiste kasutamisega.


Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogi. Juhul kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised.


Kasutatavad küpsiste tüübid on järgnevad:


  • Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone. Püsiküpsised tekivad ainult sisse logitud kasutajatel ning need võimaldavad mugavamalt eeltäita erinevaid vorme ning pakkuda seeläbi tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone. Need aeguvad 2 tunni möödumisel peale viimast rakenduse kasutamist. Soovi korral saate need ise seadmest kustutada.
  • Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist. Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks.
  • Kolmandate osapoolte küpsised ei määra käesolev veebileht, vaid kolmas osapool. Mõned lehed võivad sisaldada küpsiseid kolmandatelt osapooltelt, nt Google, Facebook jt. Näiteks, kui kasutaja jagab midagi sellelt lehelt sotsiaalmeediasse, siis võib sotsiaalmeedia teenusepakkuja salvestada kasutaja brauserisse küpsise.